Sunday, November 30, 2008

予汝之

*
**
***
山也迢迢 水也迢迢
山水迢迢路遥遥
盼过昨朝 又盼今朝
盼来盼去魂也消


梦也渺渺 人也渺渺
天若有情天也老
欲不成欲 讹不成讹
风雨潇潇愁多少?
愁多少?
***
**
*

No comments: